Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XII - năm 2017

In

* Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017