Tin tức Tin tức

TRADOCO tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Email In

Sáng 31 tháng 8 năm 2017, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII năm 2017 của  Công ty CP Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được diễn ra tại số 1624 đường 30/4, phường 12, TP. Vũng Tàu.

Tham dự Đại hội có 79 cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền (đại diện cho 197 cổ đông), sở hữu 3.184.399 cổ phần, chiếm 70,55 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trước đó, ngày 22/8/2017, HĐQT đã gửi thư triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2017 đến tất cả các cổ đông. Tổng số cổ đông được triệu tập là 197 cổ đông, sở hữu 4.513.859 cổ phần, tỷ lệ 100%.

* Một số hình ảnh của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Anh Thảo - T/P QTNS-ATCL điều hành phần nghi thức khai mạc

Ông Nguyễn Anh Lung - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Ông Phạm Danh Sinh  - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội

Bà Bùi Thanh Yến - T/P Pháp chế-QLDA - Thư ký HĐQT thông qua BB và NQ Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XII năm 2017 thành công tốt đẹp

Tài liệu:

- Biên bản Đại hội

- Nghị quyết Đại hội