Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XI - năm 2016

In

* Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016