Tin tức Thông báo số 19/2014/TB-HĐQT v/v nhận cổ tức năm 2013

Thông báo số 19/2014/TB-HĐQT v/v nhận cổ tức năm 2013

Email In

THÔNG BÁO

V/v tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền.

Kính gửiQuý Cổ đông Công ty CP Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh BR-VT.

Thực hiện Nghị quyết số 117/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2013 của ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 104/2014/NQ-HĐQT ngày 16/01/2014 của HĐQT Công ty; HĐQT Công ty trân trọng thông báo với Quý Cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền như sau:

-  Tên tổ chức phát hành:    CTCP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẠI LÝ DẦU TỈNH BR-VT.

-  Tên chứng khoán:           Cổ phiếu CTCP Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh BR-VT.

-  Mã chứng khoán:            TMD

-  Loại chứng khoán:           Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá: 10.000 đồng.

- Ngày đăng ký cuối cùng:     10/02/2014.

-  Tỷ lệ thanh toán:             5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

-  Thời gian thanh toán:      từ ngày 24/02/2014 (vào các ngày làm việc trong tuần).

-  Hình thức thanh toán:      nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại:

Phòng Tài chính-Kế toán – Công ty CP Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh BR-VT

Địa chỉ: 408A Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu.

Thủ tục nhận cổ tức:

+ Quý Cổ đông trực tiếp đến nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

+ Quý Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản qua ngân hàng, vui lòng gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức qua tài khoản của cá nhân (theo mẫu 01/TMD) đến Phòng Tài chính-Kế toán Công ty trước ngày 24/02/2014. Công ty chỉ thanh toán cho Cổ đông là chính chủ tài khoản theo Giấy đề nghị của cổ đông và phí chuyển khoản do cổ đông tự thanh toán.

+ Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người đại diện nhận cổ tức: Người đại diện nhận ủy quyền phải xuất trình Giấy CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu 02/TMD).

Đối với các cổ đông là CB-CNV của Công ty, thông báo này được gửi đến các Đơn vị trực thuộc Công ty, đề nghị các Đ/c Trưởng Đơn vị thông báo trực tiếp đến các cổ đông là CB-CNV trong Đơn vị.

Quý Cổ đông cần biết thêm thông tin liên quan vui lòng xem trên Website Công ty: www.tradoco.com.vn hoặc liên hệ Phòng Tài chính – Kế toán: 0643 852569 (máy lẻ 166).

Trân trọng./.


Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Anh Lung


Tài liệu đính kèm:

1. Mẫu Giấy đề nghị nhận cổ tức qua tài khoản

2. Giấy ủy quyền