Tin tức TRADOCO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 năm 2011

TRADOCO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 năm 2011

Email In

     Ngày 25 tháng 4 năm 2011, Công ty CP Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(TRADOCO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 năm 2011. Về tham dự đại hội có 83 cổ đông (Sở hữu và đại diện cho 123 cổ đông sở hữu 2.545.599 cổ phần, tương ứng với 2.545.599 phiếu biểu quyết), trong đó: 1.675.811 cổ phần sở hữu và 86.788 cổ phần được đại diện, chiếm 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ đông vắng mặt: 89 cổ đông, sở hữu 598.214 cổ phần, chiếm 19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

     Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 60/2005.QH11 ban hành ngày 29/11/2005 và Điều 18 Điều lệ Công ty TRADOCO, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 – năm 2011 của Công ty CP Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh BR-VT là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

     Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết: 2.545.599 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết thông qua những nội dung chương trình Đại hội sau đây:
1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, Thông qua Chương trình Đại hội.
2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011. Kế hoạch đầu tư, phát hành cổ phiếu, trái phiếu năm 2011.
3. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán. Dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2010.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2010, kế hoạch kiểm soát năm 2011.
5. Thảo luận và biểu quyết các Báo cáo mục 2, 3, 4.
6. Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2011.
7. Thông qua dự kiến đơn vị kiểm toán năm 2011.
8. Thông qua Biên bản Đại hội.
9. Thông qua Nghị quyết Đại hội 

     Tiếp theo Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Lung, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 và Tờ trình về kế hoạch đầu tư, phát hành cổ phiếu, trái phiếu năm 2011.

     Đại hội đã nghe Ông Trần Khang Linh, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận: chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2010.

     Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Vinh Quang, Trưởng BKS thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2010, kế hoạch kiểm soát năm 2011.

     Đại hội đã nghe các ý kiến thảo luận về nội dung các báo cáo và các tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Tất cả các Cổ đông đều tán thành và không có ý kiến nào khác với các báo cáo và nội dung các Tờ trình.


    * Một số hình ảnh của Đại hội:

     Bài và ảnh: QH