TRADOCO tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Email In

Ngày 16/06/2015, tại trụ sở chính số 408A Lê Hồng Phong, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Công ty cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (TRADOCO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Ban TGĐ Công ty; Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014, nhiệm kỳ II (2010-2015) và kế hoạch năm 2015, nhiệm kỳ III (2015-2020); Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; các quyết định liên quan về chi trả cổ tức 2014, phương án trả nợ vay, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và dự chi năm 2015; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

Nội dung quan trọng của ĐHĐCĐ thường niên lần này đã bầu được các thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020), gồm các thành viên có tên sau:

A. HĐQT gồm có 5 thành viên:
1.     Ông Nguyễn Anh Lung
2.     Ông Trần Xuân Bắc
3.     Ông Mã Thạnh Hữu Chí
4.     Bà Nghiêm Thị Dung
5.     Ông Nguyễn Anh Luân

B. BKS Công ty gồm có 03 thành viên:
1.     Bà Hồ Thị Phương Dung
2.     Bà Lê Thị Mận
3.     Ông Phạm Danh Sinh

Ngày 19/6/2015 BKS nhiệm kỳ III đã họp lần 1 bầu Ông Phạm Danh Sinh làm Trưởng BKS Công ty.

Ngày 01/7/2015, HĐQT nhiệm kỳ III đã họp phiên thứ nhất bầu Ông Nguyễn Anh Lung làm Chủ tịch HĐQT.

HĐQT nhiệm kỳ III bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020), gồm:
1.   Ông Mã Thạnh Hữu Chí     - TVHĐQT kiêm TGĐ Công ty.
2.   Ông Trần Xuân Bắc - TVHĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty.
3.   Ông Nguyễn Anh Luân       - TVHĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty.
4.   Ông Trần Khang Linh         - Phó TGĐ Công ty.

HĐQT Công ty đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và bổ nhiệm các chức danh quản lý khác.

Với thành công của Đại hội lần này tạo điều kiện tiếp tục duy trì hoạt động SXKD của Công ty và ổn định, phát triển mới mạnh mẽ trong tương lai./.