Tài liệu

Tài liệu ISO 9001:2008

Email In

TÀI LIỆU ISO 9001:2008

1. Sổ tay chất lượng (Tải về).

2. Biểu mẫu Mục tiêu chất lượng (Tải về).

3. Các thủ tục/ hướng dẫn

- TT01 Kiểm soát tài liệu (Tải về).

- TT02 Kiểm soát hồ sơ (Tải về).

- TT03 Đánh giá nội bộ (Tải về).

- TT04 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (Tải về).

- TT05 Thủ tục khắc phục (Tải về).

- TT06 Thủ tục phòng ngừa cải tiến (Tải về).

- TT07 Thủ tục xem xét hợp đồng đơn hàng (Tải về).

- TT08 Thủ tục đấu thầu (Tải về).

- TT09 Thủ tục bảo trì thiết bị (Tải về).

- TT10 Thủ tục mua hàng (Tải về).

- TT11 Đánh giá nhà cung ứng (Tải về).

- TT12 Thủ tục kiểm soát tài sản của khách hàng (Tải về).

- TT13 Thủ tục xuất nhập kho và bảo quản hàng hóa (Tải về).

- TT14 Thủ tục kiểm soát thiết bị đo (Tải về).

- TT15 Thủ tục đo lường thỏa mãn khách hàng (Tải về).

- TT16 Thủ tục phân tích dữ liệu (Tải về).

- DSB-TT01 Thủ tục kiểm soát quá trình sửa chữa công trình biển (Tải về).

- DSB-TT02 Thủ tục kiểm soát quá trình sửa chữa tàu (Tải về).

- DSB-TT03 Thủ tục nghiệm thu sửa chữa giàn khoan và phương tiện nổi (Tải về).

- KXD-TT01 Thủ tục giao nhận xăng dầu nhớt (Tải về).

- KXD-TT02 Thủ tục đưa đón thuyền viên (Tải về).

- KXD-TT03 Thủ tục điều động tàu (Tải về).

- XLA-TT01 Thủ tục kiểm soát quá trình xây lắp (Tải về).

- XLA-TT02 Thủ tục nghiệm thu công trình xây lắp (Tải về).

- HD01 Hướng dẫn nhận biết và truy tìm nguồn gốc sản phẩm (Tải về).

- HD02 Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm mua vào (Tải về).

- HD03 Hướng dẫn công việc giao nhận hàng (Tải về).

- NSU-HD01 Hướng dẫn tuyển dụng (Tải về).

- NSU-HD02 Hướng dẫn đào tạo (Tải về).