Ông Mã Thạnh Hữu Chí - Thành viên HĐQT

In

 

   • Sinh ngày: 06/11/1964
   • Quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu
   • Trình độ chuyên môn
     - Đại học Ngoại ngữ

 

 

 

Quá trình công tác: 
* 1996 - 2005 : Trợ lý Giám đốc - Phó phòng Đại lý và Cung ứng Tàu biển Công ty Thương mại và Đại lý dầu.
* 2005 - 2007 : Trợ lý Tổng Giám đốc - Trưởng phòng Đại lý và Cung ứng Tàu biển Công ty CP Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
* 2008 đến nay : Trợ lý Tổng Giám đốc - Phó phòng kinh doanh xăng dầu Công ty CP Thương mại và Đại lý dầu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu