Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Anh Lung - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Anh Lung - Chủ tịch HĐQT

Email In

 

 

   • Sinh ngày: 01/5/1947
   • Quê quán: Nam Định
   • Trình độ chuyên môn:
      - Đại học Tài chính kế toán
      - Đại học Chính trị (Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
      - Nghiệp vụ Kinh tế đối ngoại.

 

 

Quá trình công tác: 
* 1969-1976: Công tác ở Ban Kinh Tài tỉnh Bà Rịa - Long Khánh và Phòng Tài chính thị xã Vũng Tàu.
* 1977-1980: Trưởng phòng Tài vụ KTKT Ty Tài chính Tỉnh Đồng Nai.
* 1981: Phụ trách Phòng Tài vụ thu quốc doanh - Sở Tài chính đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.
* 1982 -1986: Trưởng phòng kế toán tài vụ Công ty Cung ứng Tàu biển Vũng Tài - Côn Đảo.
* 1987 - 1990: Phó Giám đốc Công ty Cung ứng Tàu biển Vũng Tài - Côn Đảo.
* 1991 - 2004: Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Thương mại và Đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
* 2005 - nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty CP Thương mại và Đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.