Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Anh Lung - Chủ tịch HĐQT

Email In

 

 

   • Sinh ngày: 01/5/1947
   • Quê quán: Nam Định
   • Trình độ chuyên môn:
      - Đại học Tài chính kế toán
      - Đại học Chính trị (Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
      - Nghiệp vụ Kinh tế đối ngoại.

xem chi tiết...

Bà Nghiêm Thị Dung - Thành viên HĐQT

Email In

 

• Sinh ngày: 27/02/1960
• Quê quán: Hà Bắc
• Trình độ chuyên môn:
   - Môi giới Bất động sản và  nghiệp vụ du lịch.

 

 

xem chi tiết...

Ông Mã Thạnh Hữu Chí - Thành viên HĐQT

Email In

 

   • Sinh ngày: 06/11/1964
   • Quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu
   • Trình độ chuyên môn
     - Đại học Ngoại ngữ

 

xem chi tiết...

Ông Trần Xuân Bắc - Thành viên HĐQT

Email In

 

 

   • Sinh ngày: 10/3/1968
   • Quê quán: Nam Định
   • Trình độ chuyên môn:
      - Đại học Kinh tế

xem chi tiết...

Ông Nguyễn Anh Luân - Thành viên HĐQT

Email In

• Sinh ngày: 21/8/1984
• Quê quán: Nam Định
• Trình độ chuyên môn
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
xem chi tiết...