Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Luân

In

• Sinh ngày: 21/8/1984
• Quê quán: Nam Định
• Trình độ chuyên môn
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Quá trình công tác: 
* 2010 - 2014: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Petrolimex - Tradoco
* 2014 - đến nay: Phòng KDXD - Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh BR-VT